1. Tko može biti sudionik tržišta osiguranja?

Subjekte na tržištu osiguranja u Hrvatskoj predstavljaju ugovaratelji i osiguranici, distributeri osiguranja, Hrvatski ured za osiguranje te Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) – nacionalno nadzorno tijelo, EIOPA – Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje.

Osnivanje i poslovanje društva za posredovanje u osiguranju u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o osiguranju ( NN 30/15, 112/18).

2. Što je distribucija osiguranja, a što distribucija reosiguranja?

Prema članku 399. Zakona o osiguranju – Distribucija osiguranja je djelatnost predlaganja i sklapanja ugovora o osiguranju, savjetovanja o ugovorima o osiguranju ili obavljanja drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju, ili sklapanja takvih ugovora, ili pružanja pomoći pri upravljanju takvim ugovorima i njihovu izvršavanju, posebice u slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva, uključujući pružanje informacija o jednom ili više ugovora o osiguranju u skladu s kriterijima koje odabiru stranke putem internetske stranice ili nekog drugog medija i sastavljanja rang-liste proizvoda osiguranja, uključujući i usporedbu cijena i proizvoda ili popust na cijenu ugovora o osiguranju, ako stranka može izravno ili neizravno sklopiti ugovor o osiguranju na internetskoj stranici ili drugom mediju.

Distribucija reosiguranja je aktivnost savjetovanja, predlaganja ili provođenja drugih poslova u pripremi sklapanja ugovora o reosiguranju, sklapanje tih ugovora ili pomoć u upravljanju tim ugovorima i njihovoj provedbi, posebice u slučaju odštetnih zahtjeva, uključujući i kada ih obavlja društvo za reosiguranje bez intervencije posrednika u reosiguranju.

3. Tko je posrednik u osiguranju, a tko posrednik u reosiguranju?

Posrednik u osiguranju je fizička ili pravna osoba, osim društva za osiguranje ili društva za reosiguranje i njihovih zaposlenika i osim sporednog posrednika u osiguranju, koja za primitak ima pravo obavljati ili obavlja poslove distribucije osiguranja. Kategorije posrednika u osiguranju su: zastupnik u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju, broker u osiguranju, obrtnik broker, društvo za brokerske poslove u osiguranju i druge osobe prema čl.402. Zakona o osiguranju.

Posrednik u reosiguranju je fizička ili pravna osoba, osim društva za reosiguranje ili njihovih zaposlenika, koja za primitak ima pravo obavljati ili obavlja poslove distribucije reosiguranja.

4. Društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju

Društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju je pravna osoba sa sjedištem u RH koja po nalogu stranke obavlja poslove distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja i upisana je u registar Agencije (HANFA) na temelju dozvole Agencije (HANFA) za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili na temelju dozvole Agencije (HANFA) za obavljanje poslova distribucije reosiguranja.

5. Koje poslove obavljaju brokeri u osiguranju?

Brokeri u osiguranju dovode u vezu osiguranike s osiguravajućim društvima u cilju zaključenja ugovora o osiguranju pri čemu su dužni štititi interese svog nalogodavca kako je propisano člancima 403. i 424. Zakona o osiguranju (NN30/15, 112/18). Materijalno pravni sadržaj pojma brokera nalazimo u poslovima koje obavlja posrednik (broker). Broker je osoba koja se nalazi između prodavatelja i kupca u svrhu olakšanja kupoprodaje dobara ili usluga, a s ciljem dobivanja naknade, odnosno provizije, koja je razmjerna cijeni dobara/usluga koja su kupljena ili prodana. Broker osiguranja je osoba različita od osiguratelja i zastupnika osiguranja. On posreduje u distribuciji osigurateljnih proizvoda zastupajući prvenstveno interese ugovaratelja osiguranja (ili osiguranika).

Broker je profesionalac koji obavlja posao po nalogu klijenta. On je stručnjak za osigurateljno tržište, ocjenu rizika i tehniku sklapanja ugovora o osiguranju. Procjenom razine rizika kojem je pojedini klijent izložen, predlaže mu tehnike moguće prevencije kao i načina i opsega ugovaranja optimalnog osigurateljnog pokrića za najbolju moguću cijenu. Sklapanjem ugovora o osiguranju, posao brokera ne prestaje, već je isti na raspolaganju ugovaratelju osiguranja i osiguraniku vezano uz ostvarivanje njihovih prava iz sklopljenih ugovora o osiguranju u čijem sklapanju je posredovao.

Za detaljnije informacije o uslugama brokera u osiguranju pogledati naše usluge.

6. Kako procijeniti treba li mi broker u osiguranju?

Ukoliko želite pomoć profesionalca koji će procijeniti Vašu izloženost rizicima (u poslovanju ili svakodnevnim aktivnostima) i/ili niste zadovoljni postojećim uvjetima osiguranja i/ili ste ograničeni vremenom ili drugim resursima (Know-How, ljudski kapaciteti, financijski resursi) svakako Vam je preporučljivo kontaktirati brokera u osiguranju kako bi Vas savjetovao i vodio kroz u proces analize rizika, ugovaranja optimalnog pokrića i izvršavanja sklopljenog ugovora o osiguranju.

Brokeri su ti koji će analizirati rizike kojima su njihovi klijenti, osiguranici, izloženi u poslovanju, te ih savjetovati kako, korištenjem specifičnih modela osiguranja, pokriti te rizike, odnosno prenijeti ih na osiguravajuće društvo.

7. Koja je razlika između brokera u osiguranju i zastupnika u osiguranju?

Prema čl.402. Zakona o osiguranju broker u osiguranju po nalogu stranke obavlja poslove distribucije osiguranja, dok zastupnik u osiguranju obavlja poslove distribucije osiguranja u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje (ili društava za osiguranje druge države članice). Broker na tržištu osiguranja traži optimalno osigurateljno rješenje prilagođeno potrebama klijenta.

8. Jesu li nabava usluga brokera u osiguranju podložna odredbama Zakona o javnoj nabavi?

U situacijama u kojima usluge brokera ne plaća klijent (javni naručitelj), isti za angažiranje posrednika u osiguranju ne provodi postupak javne nabave, jer su usluge brokera za javnog naručitelja nenaplatne.

9. Što znači da su usluge brokera u osiguranju za klijenta nenaplatne?

Člankom 435. Zakona o osiguranju u stavku 6. propisano je kako društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, broker u osiguranju i/ili reosiguranju ili obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju pravo na naknadu za distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja ili bilo koji drugi primitak ima od društva za osiguranje ili od društva za reosiguranje čiji proizvod osiguranja ili reosiguranja je distribuirao. Isti mogu pravo na naknadu ili bilo koji drugi primitak ostvariti od ugovaratelja osiguranja ili reosiguranja po čijem nalogu je obavljao poslove u vezi sa sklapanjem ugovora o osiguranju ili reosiguranju ako je to navedeno u nalogu za obavljanje tih poslova. Ukoliko pravo na naknadu ili bilo koji drugi primitak ostvaruje od ugovaratelja osiguranja, tada nema pravo na proviziju ili koji drugi primitak ostvariti od društva za osiguranje za ugovor o osiguranju u kojem je obavljao poslove distribucije osiguranja.

10. Što je procjena izloženosti rizicima?

Procjena izloženosti rizicima podrazumijeva analizu predmeta osiguranja i utjecaja potencijalnih rizika na isti uzimajući u obzir štetni rezultat u prethodnom razdoblju i druge faktore temeljem kojih bi se procijenila vjerojatnost ostvarenja rizika u budućnosti, a od čijih se posljedica može zaštititi ugovaranjem osiguranja.

Ovisno o tome radi li se o osiguranju imovine, financijskih interesa ili osoba, za procjenu rizika uzimaju se u obzir različiti čimbenici: karakteristike, povijest šteta, teritorijalno pokriće, izloženost štetnim vanjskim utjecajima, aktivnosti/djelatnost koja se obavlja, postojeće mjere zaštite, i drugo.

11. Što uključuje upravljanje rizicima?

Uključuje analizu postojećeg stanja – strukturu i karakteristike objekata osiguranja, procjenu izloženosti rizicima, analizu cjelokupnog poslovanja i pojedinih poslovnih procesa, želje i potrebe klijenata, uzimajući u obzir postojeće mjere zaštite i iskustva sa štetama – kako naplaćenih, tako i otklonjenih, te prijedloge za ugovaranje osiguranja u budućnosti. Tijekom trajanja ugovora o osiguranju broker kontinuirano prati aktivnosti klijenata prilagođavajući sustav osigurateljne zaštite klijenata u promjenjivim uvjetima poslovanja. U situacijama kada osigurateljno tržište ne nudi odgovarajuće rješenje potrebama klijenta, broker inicira razvoj novih programa osiguranja u suradnji sa osiguravajućim društvima koja posjeduju znanje i interes da odgovore na potrebe tržišta.

12. Postoje li posebni uvjeti za angažiranje brokera u osiguranju?

Za angažman brokera u osiguranju ne postoje nikakvi preduvjeti. Mada brokeri uglavnom rade sa pravnim osobama, ne postoje nikakve prepreke da posreduju i pri ugovaranju osiguranja za fizičke osobe.

13. Ima li smisla angažirati brokera u osiguranju ako klijent ima važeći višegodišnji ugovor o osiguranju?

Klijent i u situaciji postojanja višegodišnjeg ugovora o osiguranju može angažirati brokera u osiguranju. Mogućnosti izmjena po tim ugovorima ovise o kvaliteti postojećih ugovorenih pokrića, usklađenosti police osiguranja sa potrebama klijenta kao i o trenutku unutar višegodišnjeg ugovora u kojem se broker uključi te drugim specifičnim okolnostima. Svaki ovakav slučaj potrebno je zasebno proučiti i utvrditi koje opcije su klijentu na raspolaganju – njegova prava i obveze.