Zakoni i propisi

Zakon o osiguranju NN 30/15, 112/18

http://www.zakon.hr/z/369/Zakon-o-osiguranju

Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18

http://www.zakon.hr/z/75/Zakon-o-obveznim-odnosima

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu NN 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14

http://www.zakon.hr/z/370/Zakon-o-obveznim-osiguranjima-u-prometu

Zakon o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15

http://www.zakon.hr/z/546/Zakon-o-trgova%C4%8Dkim-dru%C5%A1tvima

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga NN 140/05, 154/11, 12/12

http://www.zakon.hr/z/215/Zakon-o-Hrvatskoj-agenciji-za-nadzor-financijskih-usluga-

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16

http://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi