Usluge

Prednosti angažiranja brokera u osiguranju i reosiguranju

  • Ušteda na vremenu i resursima unutar poduzeća

  • Angažman brokera ne obvezuje naručitelja na nabavu usluga kroz postupak javne nabave

  • Mogućnost ušteda na premiji osiguranja kroz optimizaciju postojećih ugovora o osiguranju

  • Know how i iskustvo u analizi i procjeni rizika te ugovaranju optimalnog pokrića za klijenta

  • Stručna pomoć i savjetovanje u procesu rješavanja odštetnih zahtjeva i ostvarenja prava klijenta iz sklopljenih ugovora o osiguranju

  • Pristup osigurateljima i reosigurateljima na domaćem i inozemnom tržištu
  • U mogućnosti smo pozitivno odgovoriti na potrebe klijenata za specifičnim osigurateljnim pokrićima kroz uvođenje osigurateljnih programa sa svjetskih tržišta kao i iniciranja novih pokrića

  • Odgovornost brokera za usluge koje pruža svojim klijentima popraćena je policom osiguranja profesionalne odgovornosti na iznos od 15.000.000,00 Kn po štetnom događaju te 30.000.000 kn ukupno godišnje.