Česta pitanja

Česta pitanja

Subjekte na tržištu osiguranja u Hrvatskoj predstavljaju osiguranici, posrednici i zastupnici/agenti, osiguravajuća i reosiguravajuća društva, te Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) - kao regulator.

Osnivanje i poslovanje društva za posredovanje u osiguranju u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o osiguranju ( NN 30/15).

Prema članku 406. Zakona o osiguranju - Posredovanje u osiguranju i reosiguranju je:

„Posredovanje u osiguranju i reosiguranju je djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, odnosno ugovora o reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje.“Prema članku 407 Zakona o osiguranju - Pojam posrednika u osiguranju :

(1) Posrednik u osiguranju i reosiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

(2) Poslovi posrednika u osiguranju i reosiguranju su poslovi u svezi s pregovaranjem s društvom za osiguranje, odnosno društvom za reosiguranje čiji je predmet nastojanje da se budućem ugovaratelju osiguranja, odnosno reosiguranja u skladu s njegovim zahtjevima, odnosno potrebama, omogući sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju.

(3). Uz poslove iz stavka 2. ovog članka, poslovima posrednika u osiguranju i reosiguranju smatraju se i poslovi koji se odnose na pripremu za sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju i pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje.

(4) Pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje mogu obavljati samo osobe iz stavka 1. ovog članka i osobe kojima je to dopušteno drugim zakonima kojima se uređuje obavljanje njihove djelatnosti.

(5) Posrednik u osiguranju i reosiguranju iz stavka 1. ovog članka smije obavljati poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju samo na temelju zaposlenja u društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.

Prema članku 409. Zakona o osiguranju - Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju :

(1) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju i koja je dobila dozvolu Agencije za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

(2) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne može se upisati u sudski registar prije dobivanja dozvole iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju može se osnovati prema Zakonu o trgovačkim društvima kao dioničko društvo, odnosno društvo s ograničenom odgovornošću.

(4) Izraz "Posredovanje u osiguranju i reosiguranju", odnosno izvedenicu tog izraza u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti ga u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo dozvolu iz članka 422. ovog Zakona. [1][1] Zakon o osiguranju, Narodne novine 30/15 od 11. ožujka 2015. godine

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_30_611.html

Posrednici ili brokeri u osiguranju dovode u vezu osiguranike s osiguravajućim društvima u cilju zaključenja ugovora o osiguranju pri čemu su dužni štititi interese ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika sukladno članku 411 Zakona o osiguranju. Materijalnopravni sadržaj pojma brokera nalazimo u poslovima koje obavlja posrednik (broker). Broker je osoba koja se nalazi između prodavatelja i kupca u svrhu olakšanja kupoprodaje dobara ili usluga, a s ciljem dobivanja naknade, odnosno provizije, koja je razmjerna cijeni dobara/usluga koja su kupljena ili prodana. Broker osiguranja je osoba različita od osiguratelja i zastupnika (agenta) osiguranja. On posreduje u distribuciji osigurateljnih proizvoda zastupajući prvenstveno interese ugovaratelja osiguranja (ili osiguranika).

Broker je profesionalac koji obavlja posao po nalogu klijenta. On je stručnjak za osigurateljno tržište, ocjenu rizika i tehniku sklapanja ugovora o osiguranju. Procjenom razine rizika kojem je pojedini klijent izložen, predlaže mu tehnike moguće prevencije kao i načina i opsega ugovaranja optimalnog osigurateljnog pokrića za najbolju moguću cijenu. Sklapanjem ugovora o osiguranju, posao posrednika ne prestaje, već je isti na raspolaganju ugovaratelju osiguranja i osiguraniku vezano uz ostvarivanje njihovih prava iz sklopljenih ugovora o osiguranju u čijem sklapanju je posrednik posredovao.

Za detaljnije informacije o uslugama posrednika u osiguranju pogledati naše usluge.

Ukoliko smatrate da ne možete samostalno procijeniti sve rizike kojima ste izloženi u svojem poslovanju, niste zadovoljni postojećim uvjetima osiguranja ili ste ograničeni vremenom ili drugim resursima (know how, ljudski kapaciteti, financijski resursi). U tom slučaju dobro je kontaktirati brokera/posrednika kako bi Vas savjetovao i vodio Vas u pocesu donošenja odluke o optimalnom pokriću.

Brokeri su ti koji će analizirati rizike kojima su njihovi klijenti, osiguranici, izloženi u poslovanju, te im nakon toga savjetovati kako korištenjem specifičnih načina osiguranja pokriti te rizike, odnosno prenijeti ih na osiguravajuće društvo.

Posrednik radi isključivo u ime i za račun svog klijenta, a zastupnik u ime i za račun osiguratelja. Posrednik (broker) traži najpovoljniju opciju na tržištu osiguranja, a kako bi pronašao osigurateljno rješenje prilagođeno potrebama svog klijenta, dok zastupnik budućem klijentu prezentira standardizirane proizvode koje zastupani osiguratelj nudi. Posrednik mora imati adekvatno obrazovanje i položiti ispit za posrednika pri HANFA-i, sukladno članku 417. Zakona o osiguranju.

U situacijama u kojima usluge posrednika ne plaća klijent (javni naručitelj), a naručitelj primjenjuje jedan od postupaka javne nabave za provedbu nabave usluga osiguranja, javni naručitelj nije u obvezi za angažiranje posrednika u osiguranju provesti postupak javne nabave.

Sukladno Zakonu o osiguranju plaćanje usluga posrednika u osiguranju:

· Posrednik u osiguranju nema pravo zahtijevati od ugovaratelja osiguranja ili osiguranika plaćanje provizije ili kakvu drugu naplatu osim ako nije isto izričito pismeno ugovorio sklapanjem Ugovora sa ugovarateljem osiguranja.

· Ako je posrednik pismeno ugovorio sa ugovarateljem osiguranja plaćanje svojih usluga, posrednik nema pravo od osiguratelja zahtijevati proviziju ili kakvu drugu naplatu po istom ugovoru o osiguranju.

· Posrednik u osiguranju ne smije naknadno dogovoriti promjenu načina obračuna odnosno visini provizije za sklopljene ugovore o osiguranju.

· Pravo na proviziju se stječe početkom važenja ugovora o osiguranju, odnosno plaćanjem premije osiguranja.

Brokeri imaju ugovore o poslovnoj suradnji sa osiguravajućim društvima i u uglavnom se naplaćuju od njih. Provizija koju dobivaju već je uračunata u dijelu premije koja služi osigurateljima za pokriće administriranja, pribave i sl. Tako da se klijentu ne naplaćuje dodatno trošak brokera.

Inače, posrednici u osiguranju imaju uglavnom niže provizije od ostalih providera sličnih usluga na tržištu, a sudjelovanje brokera za osiguratelja ne znači angažman dodatnih sredstava za fiksne troškove, poreze, doprinose i dr.

Procjena rizika je procjena izloženosti objekta osiguranja potencijalnim rizicima, od čijih se posljedica može zaštititi ugovaranjem osiguranja. Ovisno o tome radi li se o osiguranju imovine ili osoba za procjenu rizika uzimaju se u obzir različiti čimbenici: kod imovine - karakteristike predmeta osiguranja, povijest šteta, lokacija, izloženost vanjskim utjecajima, djelatnost koja se obavlja, postojeće mjere zaštite, i drugo; a kod osoba – zanimanje, bavljenje sportom, starost, zdravstveno stanje i drugo.

Uključuje analizu postojećeg stanja – strukturu i karakteristike objekata osiguranja, procjenu izloženosti rizicima, analizu cjelokupnog poslovanja i pojedinih poslovnih procesa, želje i potrebe klijenata, uzimajući u obzir postojeće mjere zaštite i iskustva sa štetama – kako naplaćenih, tako i otklonjenih od strane osiguravajućeg društva, te prijedloge za ugovaranje osiguranja u budućnosti. Tijekom trajanja ugovora o osiguranju posrednik kontinuirano prati razvoj klijenata prilagođavajući sustav zaštite klijenata u promjenjivim uvjetima i okolnostima poslovanja kroz osigurateljne programe. U situacijama kada osigurateljno tržište ne nudi odgovarajuće rješenje potrebama njegovog klijenta, posrednik inicira razvoj novih programa osiguranja u suradnji sa osiguravajućim društvima koja posjeduju znanje i snagu da odgovore na potrebe tržišta.

Za angažman posrednika ne postoje nikakvi preduvjeti. Mada posrednici uglavnom rade sa pravnim osobama, ne postoje nikakve prepreke da posreduju i pri ugovaranju osiguranja za fizičke osobe.

Klijent i u situaciji postojanja višegodišnjeg ugovora o osiguranju može angažirati posrednika. Mogućnosti bilo kakvih izmjena po tim ugovorima ovise o kvaliteti postojećih ugovorenih pokrića, trenutku unutar višegodišnjeg ugovora u kojem se posrednik uključi (sukladno Zakonu o obveznim odnosima čl.946) i drugim specifičnim okolnostima.